რამდენჯერ მიტირა "პარიკმახერის სკამზე" რამდენი ცრემლი დამიღვრია და ჩამოვარდნილა ძირს თმებივით

რამდენჯერ მიტირა "პარიკმახერის სკამზე" რამდენი ცრემლი დამიღვრია და ჩამოვარდნილა ძირს თმებივით picture

Quoted from: http://spaceghetto.org/~niga/sandbox/

Blicxem's avatar Found By on 27-05-2008

Comments

Would you like to say something?

Sign up to comment (it's free!) or log in if you're already a member.