دوتا دوست زیر یک چتر چتر مهر و

دوتا دوست، زیر یک چتر، چتر مهر و محبت و عشق الهی، اون وقت میشه باهاش یه خونده ساخت با بامی به بلندی عرش
 
دوتا دوست زیر یک چتر چتر مهر و محبت و عشق الهی اون وقت میشه باهاش یه خونده ساخت با بامی به بلندی عرش picture

Comments

Would you like to say something?

Sign up to comment (it's free!) or log in if you're already a member.